Aktualności

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM.GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO

W CIESZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
  3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych składania szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania  innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015/2016

 

1.  W roku szkolnym 2015/2016 zostaną utworzone klasy I w następujących zawodach:

 Technikum nr 4:

  Technik budownictwa: 60 miejsc

  Technik geodeta: 15 miejsc

  Technik renowacji elementów architektury: 15 miejsc

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4:

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 15 miejsc

  Murarz – tynkarz: 15 miejsc

  Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: 15 miejsc

  Stolarz: 15 miejsc

  Klasa wielozawodowa (zawody: kamieniarz, betoniarz – zbrojarz, blacharz, cieśla, kamieniarz i inne): 30 miejsc

2.  O przyjęciu do klasy I decyduje suma punktów uzyskana przez Kandydata za:

a) oceny z języka polskiego i trzech zajęć edukacyjnych (zgodnie z pkt. 3 kryteriów rekrutacji), umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 76 pkt.),

b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (max 100 pkt.),

c) inne osiągnięcia (max 24 pkt.), takie jak:

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, (5 pkt.)

- uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanych przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (max 12 pkt., za 1 tytuł; finalisty 10 pkt. za 2 i więcej tytułów dodatkowo 2 pkt.)

-  szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać (max 5 pkt.):

      I miejsce lub tytuł; laureata 5 pkt.

      II miejsce lub tytuł; laureata 4 pkt.

      III miejsce lub tytuł; laureata 3 pkt.

-  stałe zaangażowanie w prace społeczne w charakterze wolontariusza (2 pkt.).

3.  Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

I. język oby,

II. do wyboru: matematyka, fizyka, informatyka, geografia, zajęcia techniczne;

III. do wyboru: zajęcia artystyczne lub plastyka 

4.  W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:

- celujący             - 19 pkt.

- bardzo dobry     - 16 pkt.

- dobry                - 13 pkt.

- dostateczny       - 9 pkt.

- dopuszczający    - 0 pkt.

 5.  Absolwenci gimnazjów zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego otrzymują dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6.  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

* Uwaga

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

7. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

8. Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klas pierwszych w Zespole Szkół Budowlanych odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji poddaje się jej warunkom i wynikom.

9. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)  podanie do wiadomości Kandydatów informacji o kryteriach rekrutacji,

b)  ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy Kandydatów przyjętych do Szkoły,

c)  ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Szkoły.

10.  Kandydaci powinni, zgodnie z terminarzem rekrutacji, złożyć w sekretariacie Szkoły podanie o przyjęcie do klasy pierwszej, potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzone kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnym, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniami; publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

12.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

13.  Uczniowie klasy pierwszej ZSB w Cieszynie, którzy nie zostali promowani do klasy drugiej,  zostają przyjęci do klasy pierwszej na podstawie podania zawierającego prośbę o powtarzanie klasy.

14.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej i zawierają najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

15.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienie. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

17.  Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

18.  W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

19. Ilość uczniów w oddziale ustala Zarząd Powiatu.

20.  Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do 28 lutego 2015 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć.

21.  Kandydaci w terminie ustalonym przez kuratora oświaty tj. w dniach od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz. 1200 składają w sekretariacie:

a)  podanie o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk elektroniczny z naboru)

b)  zaświadczenia o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach, potwierdzonych pieczęcią macierzystego gimnazjum.

c)  oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

d)  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

e)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

f)  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów o których mowa w punkcie 12.

22.  Kandydaci w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. godz. 1500 kandydaci dostarczają do sekretariatu wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

23.  W dniu 3 lipca 2015 r. do godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

24.  Kandydaci potwierdzają do 7 lipca 2015 r. do godz. 1000 wole uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i oryginałów zaświadczeń.

25.  8 lipca 2015 r. do godz. 900 dyrektor szkoły ogłasza listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

26.  Od 9 lipca do 31 sierpnia 2015 r. dodatkowa rekrutacja w przypadku wolnych miejsc. Informacja o wolnych miejscach będzie podana w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2 marca 2015 rok
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Wojaczek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2015 21:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Wojaczek
Ilość wyświetleń: 584
15 grudnia 2017 09:42 (Władysław Gruca) - Dodanie załącznika [tabela2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 22:13 (Adam Wojaczek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 21:48 (Adam Wojaczek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)